Bidrag

Logga in eller Registrera dig för att skicka in ett bidrag.

Checklista vid insändning av bidrag

Som en del av insändningsprocessen måste författare kryssa för att bidraget uppfyller följande krav. Bidrag som inte uppfyller kraven kan komma att skickas tillbaka till författaren.
 • Bidraget har aldrig publicerats tidigare. Det är inte heller under övervägande hos en annan tidskrift (om så är fallet förklaras det i Kommentarer till redaktören).
 • Texten följer de stilmässiga och bibliografiska regler som beskrivs i Riktlinjer för författare.
 • Texten är satt med enkelt radavstånd, använder 12 punkters typsnittsstorlek, kursiverad text istället för understruken (utom när det gäller URL:er)
 • URL:er har angivits för de referenser där det är möjligt.
 • Eventuella bilder, tabeller eller figurer finns på ett separat blad och i ett digitalt format anpassat för webbpublicering, till exempel lågupplösta TIFF-, PNG- eller jpeg-filer. Upphovsrättsliga regler följs där de tillämpas.
 • Den insända filen för bidraget är i något av filformaten OpenOffice, Microsoft Word eller RTF.

Riktlinjer för författare

Dessa riktlinjer för publicering i Perspektiv på Vetenskaplig Publicering (PVP) är framtagna för att göra artiklarna enkla att förstå, bearbeta och för att strömlinjeforma informationsdelandet.

 

Form och formalia

 • All citering och hänvisning till annan litteratur ska följa APA 7 standard (instruktioner)
 • Följ IMRAD i så hög utsträckning som möjligt, när möjligt (instruktioner)
 • PVP är i huvudsak svenskt och använder därför svenskt språkbruk för kommunikation och skrivande, artiklarna bör således vara skrivna på svenska
 • Det finns ingen gräns på hur många sidor artikeln får innehålla, och det finns heller ingen gräns på de rubriker som en artikel får ha
 • Eventuella bilder, tabeller eller figurer insänds på ett separat blad och i ett digitalt format anpassat för webbpublicering, till exempel lågupplösta TIFF-, PNG- eller jpeg-filer. Skribenter ansvarar själva för eventuella bildrättigheter samt att bilagor är korrekt refererade till enligt APA 7. Vi ser helst att så många som möjligt kan ta del av samtliga relevanta bilagor för att själva kunna begrunda studiens reliabilitet och validitet.

 

Undvika bias

För att undvika bias och förvirring i publikationer så ombeds skribenterna undvika att använda pronomen och könsbestämmande pre- och suffix i största möjliga mån.

 

Varje författare samt medförfattare måste uppfylla dessa kriterier:

 • De ska ha gjort ett betydande bidrag till det teoretiska underlag som presenteras
 • De ska ha gjort ett betydande bidrag till studiens utformning, insamlingen av data och/eller analysen och tolkningen av data
 • De ska, antingen genom att ha skrivit eller genom att ha hjälpt till med bearbetning av manuskriptet, ha bidragit till utformningen av dess intellektuella innehåll i betydande grad
 • Samtliga parter ska ha godkänt det insända manuskriptet

Varje författare ska kunna ta ansvar för en del av artikelns innehåll och kunna identifiera vilka medförfattare som är ansvariga för de resterande delarna.

 

Rättigheter

Författare som bidrar till Perspektiv på Vetenskaplig Publicering har givit sitt medgivande att publicera sina artiklar under en Creative Commons-licens (Creative Commons CC-BY-NC 4.0), vilket ger tredje part rätt att kopiera och återdistribuera materialet i vilket medium eller format som helst, förutom i kommersiella syften. Det ger också tredje part rätt att bearbeta, förändra och vidareutveckla materialet för vilket syfte som helst, förutom kommersiellt, på villkor att tydligt erkännande ges till verkets upphovsperson, att en länk till licensen tillhandahålls och att det tydliggörs om ändringar av verket har gjorts. Detta ska göras på skäligt vis, och får ej förespegla att licensgivaren godkänner tredje part eller vederbörandes användning av verket. Författaren/författarna behåller copyright till verket.

##section.default.title##

##section.default.policy##

Integritetspolicy

De namn och e-postadresser som används på den här tidskriftens webbplats kommer endast att användas för tidskriftens arbete och inte göras tillgängliga för något annat syfte eller till tredje part.